Новини

Знайомимо детальніше щодо Зміни №1 ДБН В.1.2-14:2018 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд”
15 вересня 2022 року, 12:30

Документ набрав чинності 1 вересня 2022 року й відтак, передбачено:
- Класифікацію об’єктів (будівель, споруд будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови)) за класами наслідків (відповідальності).
- Слід розрізняти випадки, коли за допомогою скінченних елементів моделюються конструкції, їхні елементи, вузли тощо, для яких вимоги встановлюються відповідними будівельними нормами, і випадки, не охоплені будівельними нормами.
- Для першої групи випадків слід дотримуватися обмежень, встановлених відповідними будівельними нормами.
- Для другої групи випадків перевіряння міцності виконується шляхом порівняння напружень, отриманих за методом скінченних елементів в лінійній постановці задачі з розрахунковим опором відповідного матеріалу. Для ізотропних матеріалів при плоскому або просторовому напруженому стані рекомендується використовувати напруження за критерієм Мізеса. Інші перевірки виконуються в рамках науково-технічного супроводу згідно з ДБН В.1.2-5.
- Розрахунок конструкцій на непропорційне руйнування під дією аварійних навантажень проводиться для об'єктів класів наслідків СС3 та для тих об’єктів класів наслідків (відповідальності) СС2, у яких клас наслідків визначено за критерієм небезпеки для життя і здоров’я людей. Розрахунок конструкцій на непропорційне руйнування можна не проводити, якщо передбачені заходи, які виключають непропорційне руйнування.
- Розрахунок на прогресуюче руйнування слід виконувати на аварійні сполучення навантажень з допомогою просторової моделі у фізично і геометрично нелінійній постановці задачі.
- При розрахунку дозволяється враховувати елементи огороджувальних конструкцій, що включаються в роботу при деформаціях несучих конструкцій.
- На всіх етапах життєвого циклу об’єкта (в тому числі проєктування, будівництва, експлуатації, ліквідації) повинно бути забезпечено дотримання основних вимог до будівель і споруд з урахуванням їх функціонального призначення, що досягається завдяки здійсненню комплексу заходів щодо контролю відповідності фактичних характеристик об'єкта та його складових частин встановленим вимогам щодо надійності та безпеки (далі – комплекс заходів контролю).
- Комплекс заходів контролю, зокрема, передбачає здійснення контролю відповідності фактичних характеристик об'єкта та його складових частин встановленим у проєктній документації вимогам, застосування автоматизованої системи моніторингу та управління (АСМУ).

До складу АСМУ повинна входити система технічної діагностики будівельних конструкцій, яка містить захищені від пошкоджень:
- первинні прилади для отримання інформації відносно зміни положення (переміщення) і стану (деформація, температура тощо) об'єкта нагляду;
- вторинні прилади для обробки отриманої інформації (наприклад, комп'ютерна система аналізу стану об'єкта, яка містить контрольні нормативи і правила прийняття рішень);
- сигнальні пристрої;
- лінії зв'язку між приладами і пристроями.

Контроль відповідності фактичних характеристик об'єкта вимогам надійності та безпеки здійснюється за контрольними параметрами (умовами), які, як правило, формулюються у вигляді нерівностей.

Увесь будівельний процес від вишукувальних робіт до прийняття в експлуатацію слід ділити на етапи, кожен з яких має завершуватися контролем виконаних робіт. Роботи наступного етапу не можна розпочинати до завершення контролю та отримання результатів попереднього етапу.

На кожному етапі виконуються контрольні операції, які гарантують необхідну якість виконаних робіт і забезпечують можливість якісного виконання робіт наступної стадії будівельного процесу. Поетапний перелік контрольних операцій відображається у планах контролю якості.

При контролі на стадії проєктування, як правило, необхідно перевіряти, щоб:
- вимоги і умови, прийняті при проєктуванні, відповідали чинним нормам;
- використана розрахункова модель була коректною і обчислення за нею проведені без помилок;
- креслення та інша проєктна документація відповідала результатам розрахунку і вимогам норм;
- технічні рішення з питань, що не регламентуються вимогами нормативних документів, прийняті обґрунтовано.

При контролі матеріалів і виробів, а також робіт на будівельному майданчику необхідно завчасно визначити:
- об'єкти контролю;
- перелік і склад контрольних процедур;
- тип контрольної процедури, критерії контролю і правила приймання або відбракування; - вимоги до документування результатів контролю.

Обов'язковому контролю підлягають ті проміжні результати робіт, які в подальшому стають недоступними для контролю (приховані роботи).

Контроль відповідності фактичних характеристик об'єкта вимогам надійності та безпеки під час експлуатації здійснюється шляхом періодичних (планових) та позапланових обстежень та визначення на їх підставі технічного стану об’єкта.

Строк проведення першого (після прийняття в експлуатацію об’єкта) обстеження та періодичність проведення планових обстежень визначається проєктувальником у проєктній документації на будівництво об’єкта з урахуванням особливості застосованих конструктивних рішень та досвіду експлуатації аналогічних об’єктів, наявності систем даних систем технічної діагностики (зокрема АСМУ), умов експлуатації (агресивності середовища, інженерно-геологічних та техногенних умов, інших факторів, що впливають на надійність та конструктивну безпеку об’єкта), але не пізніше ніж закінчення гарантійного строку, визначеного відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України.

Позапланові обстеження слід виконувати:
- після закінчення встановленого у проєктній документації терміну експлуатації;
- перед виконанням робіт з реконструкції, капітального ремонту – у складі передпроєктних робіт відповідно до ДБН А.2.2-3;
- після реалізації аварійних впливів (пожежі, землетрусу, нерівномірних деформацій основи, вибухів тощо);
- у разі пошкоджень елементів конструкцій під час (внаслідок невідповідної) експлуатації;
- у разі, якщо об’єкт будівництва знаходиться у зоні впливу нового будівництва.

Зміна норм проєктування не є самостійною підставою для проведення позапланових обстежень.

Виконання перевірочного розрахунку міцності і стійкості слід проводити на значення кліматичних навантажень, визначених відповідно до встановленого в проєкті терміну служби незалежно від фактичного терміну служби будівлі чи споруди. При виконанні реконструкції враховується термін служби, встановлений в проєкті реконструкції.

За необхідності підтвердження несучої здатності існуючої конструкції може бути здійснене за допомогою спеціального випробування, параметри якого обґрунтовуються належними розрахунками.

На підставі результатів обстежень, даних систем технічної діагностики, зокрема АСМУ (за наявності) та перевірочних розрахунків або випробувань дається оцінка існуючого технічного стану окремих конструкцій та об’єкта в цілому, а також висновки щодо їх подальшого використання, в тому числі особливі умови експлуатації або вимоги щодо особливого режиму нагляду, технічного обслуговування або періодичності ремонтів тощо.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com