Новини

#КБУ й надалі продовжує знайомити з новими державно будівельними нормами України, що набули чинності 1 вересня 2022 року
19 жовтня 2022 року, 11:40

Отже, щодо ДБН В.2.2-42:2021 “Будівлі та споруди. СПОРУДИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. Основи проектування”

Частина 1.

Ці норми поширюються на проєктування нового будівництва, реконструкцію, капітальний ремонт будівель холодильників і приміщень для обробки, охолодження, заморожування і зберігання продуктів.

Ці норми не поширюються на проєктування нового будівництва, реконструкцію, капітальний ремонт будівель холодильників для зберігання вибухових, радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин, газів у тарі з тиском більше ніж 70 кПа, фармакологічної продукції. Ці норми не поширюються на будівлі компресорних відділень, складів холодоагентів, градирень та технологічне обладнання.

Розділом даного ДБН “ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ” передбачено:
- повітряно-теплова завіса - пристрій, що перешкоджає надходженню зовнішнього теплого чи холодного повітря через прорізи (двері, ворота) до приміщення шляхом нагнітання повітря на зустріч потоку;
- холодильник - будівля або частина будівлі зі штучним охолодженням повітря до температури нижче +12° С у приміщеннях, призначених для обробки, охолодження, заморожування і зберігання продуктів;
- блок зберігання - частина холодильника, що складається з охолоджуваних складських приміщень, холодильних камер, охолоджуваних транспортних коридорів та вантажних платформ прийому або відвантаження продукції;
- виробничий блок - частина холодильника, що складається з охолоджуваних виробничих приміщень (обробки, охолоджування, пакування), транспортних коридорів та вантажних платформ (рамп) прийомувідвантаження продукції або сировини;
- холодильна камера - приміщення блоку зберігання, призначене для зберігання продукції при температурі +5°С і нижче.

Розділ даного ДБН “ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ”

Під час проєктування холодильників потрібно передбачати заходи, спрямовані на попередження виникнення вибуху та пожежі відповідно до вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-56 та інших нормативних документів та нормативних актів відповідно до функціонального призначенням приміщень або частин будівлі.

Холодильники включають блок зберігання,а також побутові, адміністративні та інші приміщення, якщо це не суперечить технологічним та санітарним вимогам, а також вимогам розділу 5 даного ДБН.

Висоту приміщень призначають з урахуванням застосовуваної механізації складських процесів, висоти стелажних систем та висоти розміщення інженерних мереж.

Висота від підлоги до низу конструкцій та виступаючих елементів комунікацій і устатковання в місцях проходу людей і на шляхах евакуації повинна становити не менше ніж 2,1 м.

Колони, обрамлення прорізів, опори стелажних систем у місцях руху наземного складського транспорту повинні мати маркування безпеки для позначення небезпечних місць. Маркування безпеки для позначення небезпечних місць потрібно виконувати у вигляді нахилених під кутом від 45° до 60° смуг однакової ширини, що чергуються, шириною від 30 мм до 200 мм, жовтого сигнального та чорного контрастних кольорів відповідно до ДСТУ ISO 3864-1. Ширину смуг потрібно встановлювати залежно від розміру об’єкта та відстані, з якої попередження має бути видно.

Конструкції та матеріали основ і покриттів підлог приміщень холодильників потрібно розраховувати з урахуванням сприйняття навантажень від складованих вантажів, локального навантаження від стелажних систем, виду та інтенсивності механічних впливів складського транспорту, пилоутворення та вимог пожежної безпеки. Під час проєктування підлоги також потрібно враховувати навантаження від монтажних машин та механізмів.

У приміщеннях холодильників із від’ємними температурами повітря, а також у суміжних коридорах та ліфтових шахтах слід передбачати заходи щодо попередження морозного здимання ґрунтів під підлогою та фундаментами. У випадку захисту ґрунту від морозного здимання за допомогою електричних кабельних систем опалення слід дотримуватися вимог ДБН В.2.5-24.

Для зарядки електричних елементів живлення складського електричного транспорту необхідно передбачати окреме приміщення з безпосереднім виходом назовні. Таке приміщення виділяється протипожежними стінами 2-го типу, протипожежними перекриттями 2-го типу. В приміщенні для зарядки електричних елементів живлення складського електричного транспорту обов’язково влаштовується припливно-витяжна вентиляція у вибухобезпечному виконанні, що відокремлена від інших вентиляційних систем будівлі. Під час проєктування електричних мереж таких приміщень потрібно передбачати одночасну активацію і роботу вентиляційної системи за умови ввімкнених зарядних пристроїв. У зазначеному приміщенні влаштовується автоматична система пожежної сигналізації.

Вантажно-розвантажувальні рампи і платформи, стелажні системи та габаритні розміри проходів та проїздів під стелажними системами потрібно проєктувати з урахуванням вимог ДБН В.2.2-43.

Із приміщення холодильної камери допускається влаштування одного виходу через ворота (або двері), який влаштований в транспортний коридор або на вантажну платформу за умови, що відстань від найвіддаленішої точки підлоги до зазначеного виходу не перевищує 25 м.

В холодильниках потрібно передбачати приміщення для обігріву робітників і розміщувати їх на відстані не більше ніж 100 м від робочого місця.

Розділ даного ДБН “ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ”

Будівлі холодильників, їх системи опалення, охолодження, освітлення та вентиляції мають бути запроєктовані так, щоб забезпечувалось виконання основної вимоги з економії енергії і енергоефективності згідно з ДБН В.1.2-11.

Огороджувальними конструкціями холодильників є зовнішні огороджувальні конструкції і внутрішні огороджувальні конструкції, що розділяють приміщення з різними проєктними температурними умовами експлуатації. Вибір теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій здійснюють в залежності від розрахункових значень температури зовнішнього повітря, сумарної (прямої і розсіяної) сонячної радіації, яка надходить на відповідні огороджувальні конструкції, швидкості вітру, що приймаються у відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-27, проєктних значень температур у приміщеннях, що охолоджуються.

Сумарний вплив температури зовнішнього повітря і сонячної радіації оцінюється еквівалентною температурою зовнішнього повітря (вимірюється у °С), яка визначається згідно з ДСТУ Б В.2.6-189. Для розрахунку теплоізоляційної оболонки блоку зберігання слід використовувати дані за липень.

Мінімальну товщину теплоізоляційного шару огороджувальних конструкцій охолоджувальних камер споруд холодильників слід приймати так, щоб тепловий потік g, Вт/м², що обумовлений різницею температур між внутрішнім та зовнішнім середовищами, відповідав вимогам: g≤8,5 Вт/м².

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій споруд холодильників, що опалюються та/або охолоджуються, і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 4 °С та більше, обов'язкове виконання санітарно-гігієнічних умов відповідно до ДБН В.2.6-31.

Вологістний стан огороджувальних конструкцій споруд холодильників та охолоджувальних камер повинен відповідати вимогам згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-192. При цьому допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу Δwд, % за масою, в конструкції приймають згідно з ДБН В.2.6-31.

Розрахункові значення теплофізичних характеристик матеріалів огороджувальних конструкцій приймають згідно з ДСТУ Б В.2.6-189 або встановлюють експериментально згідно з ДСТУ Б В.2.7-182.

Проєктування огороджувальних конструкцій покриттів споруд здійснюють відповідно до положень ДБН В.2.6-220.

Проєктування теплоізоляційної оболонки споруд холодильників потрібно виконувати із застосуванням теплоізоляційних матеріалів з терміном ефективної експлуатації, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-189 згідно з методикою за ДСТУ Б В.2.7-182.

Розділ даного ДБН “ІНЖЕНЕРНЕ УСТАТКУВАННЯ”

Підрозділ даного ДБН “Водопостачання та каналізація”

У холодильниках потрібно передбачати господарсько-питне та протипожежне водопостачання, каналізацію та водостоки.

Трубопроводи водостоків потрібно розраховувати на внутрішній тиск від гідростатичного напору у разі їх засмічення чи обледеніння.

Підрозділ даного ДБН “Опалення, вентиляція, кондиціонування”

Температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря у блоці зберігання потрібно приймати відповідно до вимог технології зберігання.

У приміщеннях, щодо яких вимогами технологічного проєктування температуру внутрішнього повітря не нормовано, опалення допускається не передбачати. У цьому разі за наявності системи водяного пожежогасіння необхідно забезпечити її функціонування.

У опалюваних приміщеннях холодильників опалення потрібно передбачати, як правило, повітряне або повітряне, суміщене з місцевими нагрівальними приладами.

У приміщеннях холодильників із кондиціонуванням повітря потрібно передбачати повітряні або повітряно-теплові завіси біля зовнішніх дверей, воріт і технологічних отворів згідно з 7.7 ДБН В.2.5-67. В опалюваних приміщеннях вказані завіси потрібно передбачати згідно з технологічними вимогами.

Підрозділ даного ДБН “Електропостачання, електроустатковання та електроосвітлення”

Електроустатковання у холодильниках потрібно передбачати згідно з ПУЕ та ДСТУ Б В.2.5-82.

Електричні проводи та кабелі мають бути стійкими до поширення полум’я, до того ж:
а) поодиноко прокладені ізольовані проводи та кабелі мають належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.1 ДСТУ 4809;
б) кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними складає менше ніж 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), мають належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.

Вищезазначена вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність до вимог пункту даного ДБН 7.3.2 а): 1) протяжність яких складає 1,5 м і та менше;
2) що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування у будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою; 3) які прокладено в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів та сталевих системах кабельних коробів без перфорації, внутрішній переріз яких не перевищує 710 мм² .

У холодильниках потрібно передбачати такі види освітлення:
робоче – у всіх приміщеннях;
евакуаційне – у складських приміщеннях, коридорах, вестибюлях, сходових клітках, роздягальнях;
аварійне – в електрощитових, теплопунктах, місцях розміщення первинних засобів пожежогасіння;
ремонтне – у технічному підпіллі та теплових пунктах.

З текстом документа можна ознайомитись за посиланням: /www.minregion.gov.ua

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com