Новини

Нагадаємо, що 28 жовтня 2022 року були ухвалені два важливих рішення для активізації роботи індустріальних парків. Зокрема, йдеться про Порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків
7 листопада 2022 року, 11:30

Відтак цей Порядок визначає процедуру надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) (далі - компенсація) ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків (далі - індустріальні парки) - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків (далі - заявники).

Компенсація заявникам здійснюється Міністерством економіки України (далі - Мінекономіки) за рахунок коштів державного бюджету відповідно до цього Порядку в межах видатків бюджету, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, та може надаватися одному заявнику в одному індустріальному парку лише один раз.

Компенсація за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією або органом місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Порядку.

Компенсація за рахунок коштів з інших джерел, не заборонених законом, здійснюється відповідно до законодавства.

Компенсація надається:
- ініціаторам створення індустріального парку - суб’єктам господарювання та керуючим компаніям індустріального парку за кредитами (позиками), залученими для облаштування індустріального парку;
- учасникам індустріальних парків за кредитами (позиками), залученими для здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

Надавачі залучених заявниками кредитів (позик) повинні мати ліцензії на здійснення банківської діяльності та/або діяльності з надання фінансових послуг, які підлягають ліцензуванню.

Компенсація надається заявникам за нараховані та сплачені відсотки за період, що не перевищуватиме три роки, але не раніше 2022 року.

Сума компенсації, що надається заявнику за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати:
- для ініціатора створення індустріального парку - суб’єкта господарювання та керуючої компанії індустріального парку - 60 млн. гривень;
- для учасника індустріального парку - 45 млн. гривень.

Компенсація надається заявникам, стосовно яких на дату подання заяви не відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та/або які не перебувають на стадії ліквідації.

Компенсація НЕ НАДАЄТЬСЯ заявникам за укладеними договорами, відсотки за користування якими в році, в якому очікується отримання компенсації, а також у попередні роки, здешевлювалися (компенсувалися) за рахунок коштів державного бюджету.

Заявник, який має намір отримати компенсацію з державного бюджету, подає до Мінекономіки не пізніше 10 квітня року, в якому очікується отримання компенсації, заяву, в якій міститься, зокрема, інформація про надання компенсації з інших джерел, звернення заявника про надання компенсації з інших джерел у році, в якому очікується отримання компенсації, за формою згідно з додатком (прикріплений нижче) в паперовій або електронній формі, до якої додаються:
- копія договору про створення та функціонування індустріального парку (для керуючої компанії) або договору про здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку (для учасника);
- копія договору про надання кредиту (позики);
- копії документів, які підтверджують фактичну сплату та обсяг сплачених відсотків за користування кредитом (позикою) у попередніх роках;
- інформація від надавача кредиту (позики) про виконання умов кредитного договору та фактично сплачені відсотки за кредитом (позикою);
- інформація про право власності (користування) земельними ділянками в межах відповідного індустріального парку;
- інформація про якісні та кількісні характеристики об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, основні засоби для будівництва, на придбання яких залучено кредит (позику);
- копії проектно-кошторисної документації (із корегуванням у разі наявності) щодо заходів з облаштування індустріального парку або заходів із здійснення господарської діяльності;
- інформація про поточний рахунок, відкритий в банку для перерахування коштів;
- інша на розсуд заявника інформація, яка стосується компенсації.

У разі коли заявником отримано компенсацію за фактично нараховані і сплачені у попередніх роках відсотки за користування кредитами (позиками) з інших джерел, надаються копії документів, що підтверджують факт її надання та суму.

Заявник має право в будь-який момент відмовитися від отримання компенсації у році, в якому ним очікувалося її отримання, шляхом письмового повідомлення про це Мінекономіки, але не пізніше 10 листопада відповідного року.

Відмова від отримання компенсації не обмежує заявника в поданні заяв на отримання компенсації в майбутньому.

Якщо після дати подачі заяви заявнику стане відомо про можливість залучення коштів для компенсації з інших джерел, інформація про це та про зменшену очікувану суму компенсації повинна письмовим повідомленням додатково подаватися заявником до Мінекономіки, але не пізніше 10 листопада відповідного року.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, Мінекономіки припиняє розгляд заяви, про що повідомляє заявника з обґрунтуванням підстав припинення розгляду протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої заяви. Якщо заяву та документи надіслано електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку, таке повідомлення заявнику надсилається електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку.

У разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими розгляд заяви був припинений, заявник має право повторно подати заяву відповідно до пункту 4 цього Порядку, але не пізніше ніж до 20 червня року, в якому очікується отримання компенсації.

Отримані від заявника документи (у разі їх подання в повному обсязі) Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження подає на розгляд заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (далі - заінтересовані органи) з метою перевірки достовірності, актуальності, повноти та коректності інформації, що міститься у поданих заявником документах.

Заінтересовані органи не пізніше ніж через десять робочих днів з дня надходження документів подають Мінекономіки інформацію про результати розгляду документів.

У разі неотримання Мінекономіки інформації від заінтересованих органів про результати розгляду документів такі документи вважаються розглянутими відповідними органами без зауважень і пропозицій.

У разі коли подані документи відповідно до пункту 4 цього Порядку подані не у повному обсязі та/або в них виявлено інформацію, яка не є достовірною, актуальною, повною та коректною, розгляд заяви припиняється, про що Мінекономіки повідомляє заявнику з обґрунтуванням підстав припинення розгляду протягом 20 робочих днів з дня отримання заяви від заявника.

У разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими розгляд заяви був припинений, заявник має право повторно подати заяву відповідно до пункту 4 цього Порядку, але не пізніше ніж до 20 червня року, в якому очікується отримання компенсації.

Отримані заяви та документи, які були розглянуті заінтересованими органами, зазначені в пункті 4 цього Порядку, розглядаються утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків (далі - комісія).

Мінекономіки забезпечує організацію роботи комісії.

Положення про комісію та її персональний склад затверджуються Мінекономіки.

Комісія за результатами розгляду поданих документів готує рекомендації про надання компенсацій заявникам у межах визначених бюджетних призначень на відповідний бюджетний період.

Під час розгляду заяв комісією враховуються такі критерії:
- статус заявника (ініціатор створення індустріального парку - суб’єкт господарювання, керуюча компанія такого парку, учасник індустріального парку);
- співвідношення суми заявленої компенсації до суми сплачених у попередніх роках відсотків за користування кредитом (позикою);
- період, на який залучено кредит (позику), та його обсяг;
- надання у попередніх і поточному періодах державного стимулювання з інших джерел;
- кількість учасників в індустріальному парку заявника;
- кількість інших суб’єктів індустріального парку в індустріальному парку заявника.

У разі коли заявлені обсяги компенсації перевищують загальний обсяг видатків державного бюджету на надання компенсації у відповідному бюджетному періоді, комісія має право зменшувати обсяги компенсації заявникам з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 10 цього Порядку, до рівня, який не перевищує такого обсягу.

У разі наявності випадків відмови з боку заявників від отримання компенсації, зменшення ними обсягів очікуваної компенсації вивільнені обсяги компенсацій розподіляються комісією між іншими заявниками з урахуванням положень пункту 3 цього Порядку.

Комісія за результатами розгляду заяв готує рекомендації про обсяги надання компенсації заявникам з відображенням її суми в розрізі заявників до 20 листопада року, в якому передбачається надання компенсації.

Рекомендації щодо відмови в наданні коштів заявникам готуються з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 10 цього Порядку, та у разі:
- невідповідності заяви та документів положенням пунктів 2 і 3 цього Порядку;
- наявності найменшої різниці між сумою заявленої компенсації та сумою сплачених у попередніх роках відсотків за користування кредитом (позикою);
- повторного подання заяви без зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими її попередній розгляд був припинений.

Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня прийняття комісією рекомендацій про надання та/або відмову в наданні компенсації заявникам приймає рішення щодо надання або відмову в наданні компенсації заявникам, яке оформлюється у вигляді наказу.

Протягом двох робочих днів з дня видання наказу Мінекономіки оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про обсяги надання компенсації з відображенням її суми в розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено в наданні компенсації у поточному році, та підстави надання ним відмови.

Рішення про відмову від надання компенсації заявнику не обмежує його в поданні заяв на отримання компенсації в майбутньому.

З текстом Порядка можна ознайомитись за посиланням: zakon.rada.gov.ua/laws

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!

Надаємо онлайн доступ до першоджерел

Контакти

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 3.
тел./факс: (044) 200 04 52
e-mail: office@kbu.org.ua

Прес-служба КБУ
тел.: (044) 200 04 52
e-mail: pr1.kbu@gmail.com